Kirolak.net

 

Hemen zaude::

  1. Hasiera
  2. Berriak
  3. Berrien xehetasunak

2018ko Talentuko kirolarien zerrenda

Ostirala, 2019.eko Urtarrilak 25

02-176/2018 Foru Agindua, abenduaren 28koa, 2018ko talentuzko kirolarien zerrenda onar tzend uena. Departamentuko foru diputatuak honako foru agindu haue man du gaur: 2018ko apirilaren 24an Diputatuen Kon tsei luak hartutakoE rabakiaren bitartez one tsi ziren Kultura, Turismo, Gazteria etaK irol Departamentuak kudea tzen dituen bekak eta lagun tzake mateko oinarri arau tzai le orokorrak eta bakoi tza ren oinarrie spezifikoak –guztira hamar beka eta lagun tza modalitate–,a ipatutako erabakiaren eranskinetan jaso tzen direnak. Erabakih ori 2018ko maia tza ren 11ko Gipuzkoako ALDIZKARIOFIZIALEAN( 90 zk.) argitaratu zen.
ZERRENDA Hemen.

Lotura interesgarriak

Argazki galeria

Argazki galeria
AFEDEGIren logotipoa